THÔNG TƯ - Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Đăng bởi:Lê Trung - 18/02/2020

THÔNG TƯ

Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

-------------

 

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng và Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.

https://luatvietnam.vn/xay-dung/thong-tu-17-2019-tt-bxd-huong-dan-do-boc-khoi-luong-xay-dung-cong-trinh-179929-d1.html?fbclid=IwAR2a-khP__PRh6BVt0CMxKaV7kc71pfp_L2tpI4hzncWKfFYFh58PVw8wgs